Vilkår og betingelser

Ved å handle hos oss, bekrefter du at du godtar vilkårene og at vi samler inn opplysninger i henhold til vår personvernerklæring.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i nettbutikken (som opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, egenskaper, pris m.m.) og eventuelt særskilt avtalte vilkår mellom selger og kjøper. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

2. Partene

Selger er Grindvikas Gnikkebu AS, selskapets postadresse er Skodjevegen 436, 6260 SKODJE med følgende organisasjonsnummer NO916030126MVA, og betegnes i det følgende som selger eller selgeren. Ønsker du å komme i kontakt med oss, kan du sende en e-post til bilpleie@gnikkebu.no eller ringe +47 926 52 866 og presentere ditt ærende.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper eller kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er inkludert merverdiavgift, og eventuelle fraktkostnader vil komme frem før handelen eller ordren er fullført i nettbutikken.

Ved bruk av klikk og hent (lokal henting) vil det ikke tilkomme fraktkostnader, men dersom kjøper ved en feil eller av annen årsak har valgt denne leveringsmetoden, og senere ønsker varen levert, må kjøper betale fraktkostnaden innenfor de satsene som gjelder i nettbutikken.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Når Grindvikas Gnikkebu AS mottar ordren, skal selger bekrefte denne ved å sende en ordrebekreftelse til kjøper innen rimelig tid. Hvis det ikke er samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, oppfordres det at kjøper tar kontakt med selger så snart som mulig for å rette eventuelle feil.

5. Betaling

Grindvikas Gnikkebu AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet den blir sendt til kjøperen.

Grindvikas Gnikkebu AS aksepterer vanlige betalingskort som til eksempel VISA og Mastercard, i tillegg til (eller i samarbeid med) betalingsløsningene Vipps og Klarna. Selger vil reservere kjøpesummen ved bestilling. Betalingen blir belastet samme dag som varen sendes. Dersom reservasjon ikke kan foretas, eller at kjøper får trukket beløp ved forsendelse, forbeholder Grindvikas Gnikkebu AS seg retten til å kansellere ordren og informere kjøper om dette.

Når kjøper velger å betale med faktura, blir fakturaen til kjøper utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen kommer frem av fakturaen og er på minimum 10 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller dens representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt kommer frem av nettbutikken, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risiko

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med det som er beskrevet i punktet for levering.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig via angrerettskjema, e-post eller brev.

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varene er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker kostnadene det medfører å returnere varen, med mindre noe annet er avtalt.

Angreretten gjelder kun for private, og ikke bedriftskunder eller næringsdrivende.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Når en eller flere varer returneres, må varen være pakket slik at det ikke er noen unødig fare for at varen kan bli skadet under transport. Kjøper er ansvarlig for at varen som returneres, er i samme stand som da den ble mottatt.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til de har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Angrerettskjema kan til enhver tid lastes ned fra Grindvikas Gnikkebu AS på denne adressen:
https://gnikkebu.no/angreskjema

9. Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

Retting

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav, dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.

Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10. Forsinkelser

Dersom Grindvikas Gnikkebu AS ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse

Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som står utenfor Grindvikas Gnikkebu AS sin kontroll, ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt, eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

11. Selgers rettigheter ved mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et gebyr ved uavhentede varer.

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Oppfyllelse

Dersom kjøper ikke betaler, kan Grindvikas Gnikkebu AS fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Grindvikas Gnikkebu AS sin rett dersom ikke kravet fremmes innen rimelig tid.

Heving

Grindvikas Gnikkebu AS kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse, og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Erstatning

Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Forsinket betaling

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

12. Garanti

Garanti som gis av Grindvikas Gnikkebu AS eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

13. Personopplysninger

Grindvikas Gnikkebu AS behandler dine personlige data som beskrevet i vår personvernerklæring.

14. Konfliktløsning

Klager rettes skriftlig til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling, kan partene skriftlig be om at Forbrukertilsynet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.

Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Koblinger til lovverk: