Monopol Silikonfjerner

1.300 kr

Monopol Silikonfjerner er en wipedown du bruker etter rubbing eller polering. Produktet fjerner oljer og slipemidler og etterlater en utrolig ren og glatt overflate.

Monopol Silikonfjerner er en wipedown du bruker etter rubbing eller polering. Produktet fjerner oljer og slipemidler og etterlater en utrolig ren og glatt overflate.

Vær oppmerksom på at produktet inneholder løsemidler, personlig verneutstyr (maske) og hansker må brukes.

Last ned sikkerhetsdatablad

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

Vekt 6 kg
Dimensjoner 8 × 13 × 23 cm
Produsent

Monopol